RASCASSES

Poisson-pierre

Poisson-pierre

Poison-lézard (Bonaire NA)

Poisson-pierre

Rascasse rouge

Rascasse rouge

Petite rascasse rouge (Rascasse pustuleuse)

Rascasse rouge

Petite rascasse rouge (Rascasse pustuleuse)

Poisson-pierre

Poisson-lion ( Pterois )

Poisson-lion ( Pterois )

Poisson-lion ( Pterois )

Poisson-pierre

Poisson-pierre